★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: Pamitacie tradycyjn gr w odgadywanie hase zwan Wisielec? Dla tych, którzy nie pamitaj: Wisielec to gra w szukanie sów.
Zasady s proste: widzisz zakryte haso, wybierasz liter - jeli wystpuje ona w szukanym sowie, zostanie odkryta. Jeli wybranej litery nie ma w hale, kat buduje kolejny fragment szafotu...
Gra Wisielec znana jest od redniowiecza. Rozwija zdolnoci kojarzenia i twórcze mylenie. Moe stanowi take pomoc dydaktyczn w nauce sówek jzyka obcego. Gra oferuje jzyk polski i angielski - zawiera po blisko 4 tysice hase pogrupowanych w 6 kategoriach w kadym z jzyków.

Do you remember the traditional game of guessing passwords, called Hangman? For those who do not remember: Hangman is a game in which you must search of words.
The rules are simple: you see a hidden password. Choose a letter. If it occurs in the search word, will be discovered. If the selected letter is not in the password, the Executioner builds another piece of scaffold ...
Hangman game is known since the Middle Ages. Develops the ability to associate and creative thinking. It can also be a teaching aid in learning foreign language vocabulary. The game offers English language and Polish language - includes the nearly 4,000 passwords grouped into 6 categories in each of the languages.

domenicorad's comments:
Hi,
I would like to show You a game - Hangman.
Hangman is a game in which You must search of words.
The rules are simple: you see a hidden password. Choose a letter. If it occurs in the search word, will be discovered. If the selected letter is not in the password, the Executioner builds another piece of scaffold ...

You can download here: https://itunes.apple.com/us/app/wisielec-hangman/id901504482?mt=8