★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
  • Publisher: Vinh Nguyen
  • Genre: Card
  • Device: Universal
  • Size: 48.2 MB
  • Version: 1.2.0
  • Price: Free
  • Average User Rating:
    Not enough votes.
App description: i chin MOBA phong cách th bài ma thut trên Smartphone

Game Play n gin
S dng 5 chng tc MOBA Tiên, Ngi, Orc, Trung Lp và Vong Linh xây dng i h́nh chinh chin. Mi chng tc s có s tng khc ln nhau trong giao u.
Cn ng năo t́m ra b bài tt nht chin thng các i th. Không có b bài bá o tuyt i.
Bài cp cao vn thua bài cp thp nu không bit cách kt hp bài và chin thut gia các th bài Tng, Trang B và th lính.

Chin thut MOBA sâu sc
Các chin thut c bn trong Battle Card bao gm:
Tiên Chin thut triu hi lính, buff máu, ly tht è ngi
Orc Chin thut phn dame, tiêu dit th trang b,
Trung Lâp Dame cao, thiên v tn công, buff dame.
Ngi Thiên v pḥng th, máu trâu nht trong các chng tc
Vong Linh Tn công và hút máu i th hi phc HP, máu mng.

Chc nng game phong phú
PVE Vt i, thi u cùng các b bài bá o ca NPC.
PVP Thi u cùng ngi chi trong game, th hin sc mnh qua bng xp hng.
Guild Tp hp bài ch ánh chim lănh th, khuych trng sc mnh.
Cng hóa Nâng cao sc mnh th bài và các k nng mi.
Thám him Khám phá kho báu, thu thp th bài him.
Boss th gii Cùng dit boss th gii thu thp exp, bài him.

Reviews
ng cp hn nhiu so vi các game card cùng th loi by Luu viet
Chi Moba theo phong cách th bài tht tuyt vi by Quang ty
Mt khi chi Battle Card Là em xóa luôn các game khác ^^! by hoangtran92vn
T bé n bây gi cha bao gi c chi game nào hay nh game này by Nhím béo
Game áng th, dành cho fan of dota2 và yugi-oh :)) by Neomun