★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: Miêu t:
MU ă tr li!
Bn quyn chính thc t MU WEBZEN Hàn Quc, kit tác kinh in vt thi gian!
[MU Origin-VN] phiên bn mobile ă chính thc ra mt!

==Gii thiu==
Các bn c̣n nh B Long Vng ch? C̣n nh âm thanh mi khi bo thch rt xung không?
Mi nm trc, MU tr thành k tích ca MMO 3D,
Hin ti, [MU Origin]s tip ni ḱ tích kinh in ó,chính thc tr li!
Vi thit k Unity3D, to ra th gii fantasy hùng v,
Anh hùng bt t. MU bt dit!

==c sc==
Mi nm kinh in, vinh quang tái xut
Ba i anh hùng quay v, phó bn kinh in tái din!
Xng bá Lorencia, chinh phc nh cao k tích!
ha hoànhtráng,tri nghim cc ă
Tn công chân thc, thao tác n gin!
K nng c quyn, hiu qu kích ng th giác!
Hàng triu ngi khiêu chin, vng gi tranh bá
Chin u cùng server, nhit huyt PK!
Bn hùng v, t do khám phá, tn hng nim vui vô tn!

==3 Class ln==
Chin Binh
Dùng tính mng bo v chính ngha, kt hp sc mnh và k xo chin u, k nng p mt mang khí cht vng gi, là chúa t chin u c ly gn.
Pháp S
Khng ch sc mnh thn bí, ma pháp bin hóa mnh m, măi măi là ác mng ca k ch.
Cung th
Yêu tinh xinh p, ̣n chí mng V Tin tinh t, rt ít k ch có th né c thân th nhy bén này. K xem thng Cung Th, s phi nhn hu qu nghiêm trng.

==Thông tin==
[MU Origin-VN] Fanpagehttps://www.facebook.com/muvnmobile
[MU Origin-VN] Websitehttp://www.muoriginvn.com
[MU Origin-VN] Email: mucskh@hopepay.vn
11-12-2015, 09:03 PM
#2
Joined: Sep 2012
Posts: 1,783
I love Mu online as a teen 10yr+ ago. Even got a chaos bow within 3 mths of launch where I sold for hundreds of real dollars.

Been seeing this in many languages in Viet, Thai and chinese. Does anyone know of a working English version anywhere for mobile phone?

I would love to hear the sound of chaos, souls and bless and Jol.
04-04-2016, 05:28 PM
#3
Joined: Mar 2015
Posts: 16
This Game is totally p2w
04-04-2016, 07:07 PM
#4
Quote:
Originally Posted by kenken11 View Post
I love Mu online as a teen 10yr+ ago. Even got a chaos bow within 3 mths of launch where I sold for hundreds of real dollars.

Been seeing this in many languages in Viet, Thai and chinese. Does anyone know of a working English version anywhere for mobile phone?

I would love to hear the sound of chaos, souls and bless and Jol.
There is an official version from webzen but its in softlaunch atm. U might wanna check it out.